تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


DIZipWriter

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIZipWriter

DIZipWriter is a Delphi component to create PKZip-compatible ZIP archives. Archive output is completely stream-based and works with any TStream descendant.

DIZipWriter therefore direclty writes to files (TFileStream) , memory (TMemoryStream), or even database BLOBs (TBlobStream). Convenience functions to work files and file based archives are available.

DIZipWriter's functionality is contained in its main class, TDIZipWriter, with methods to create new ZIP archives and write various types of data like:

 • Files
 • Streams
 • Strings
 • Memory Buffers

DIZipWriter allows applications to write to an archive entry as many times as they seem necessary. This allows to create the new archive entry even before the first chunk of data is available. As data flows in (for example from a slow download), they can write it in small chunks at a time.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIXml

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIXml

DIXml is the Delphi port of libxml and libxslt, with XML parsing, DOM, and XSLTtransformation.

Features

 • XML and HTML reading and writing, pull and push parser modes.
 • XML and HTML document tree creation, traversal, load, and save.
 • SAX and extended reader interfaces.
 • DTD and schema validation.
 • Encoding support for UTF-8, UTF-16, ISO-8859-family, ASCII (all native).
 • XPATH processing.
 • NameSpace support.
 • XSLT transformation and processing.
 • File, memory, and customized input / output.
 • Low memory usage, outstanding performance.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuStemmer

Delphi Inspiration

Components and Applicationstw

YuStemmer

YuStemmer is a natural language stemming library for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland). Its purpose is to reduce an inflected word to a common stem or root form. The English stemmer, for example, returns "write" for "write", "writes", "writing", and "writings".

Stemmers are available for these languages:

 • Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, German2 (different  Umlaut handling), Hungarian, Italian, Norwegian, Porter (English),  Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish.

Applications for stemmers are usually query and search systems. Stemming enables them to return related results with similar meaning but slightly different spelling. YuStemmer was initially developed for theDISQLite3 Full Text Search (FTS) engine, but fits other purposes we well.

YuStemmer is fully algorithmic. No extensive lookup dictionaries are needed. This results in small memory footprint and leads to excellent performance.

YuStemmer is organized into different classes, each of them optimized for a particular string type and text encoding:

 • TYuStemmer class:
  • ANSI text, 8-bit, usually in ISO-8859-1,  unless otherwise noted.
  • Some stemmers might not be available for this class.
 • TYuStemmer_8 class:
  • UTF-8 text, 8-bit.
  • All stemmers are available for this class.
 • TYuStemmer_16 class:
  • UTF-16 text, 16-bit. This corresponds to Delphi's WideString /  UnicodeString.
  • All stemmers are available for this class.

Make sure to choose the stemmer class matching your string type and character set. Otherwise you will suffer a performance penalty caused by avoidable string conversions. In Delphi, such conversions usually happen implicitly and go unnoticed by most developers. Therefore, pay close attention here to make the most of YuStemmer!

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DITidy

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DITidy

DITidy is an embedded HTML parser and pretty printer for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland). It is build on the libtidy library but requires no DLLs or other external files whatsoever.
All code is compiled right into the application's executable. Here is a list of DITidy Features:
 • HTML, XHTML and XML parser.
 • Parses from file, memory, and via customizable interfaces.
 • Reads Documents in Latin1, UTF-8, Windows, and other encodings.
 • Reports a wide range of HTML and XHTML problems during parsing.
 • Easy to use API to iterate and examine document nodes and attributes.
 • Generates cleaned-up and well formatted HTML and XHTML with customizable layout styles.
 • Reads and writes configuration files compatible with HTML Tidy.
 • Built-in English language descriptions of library options.
 • Completely self-contained in a smart-linking, single file source code unit.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIHtmlParser

         
 Delphi Inspiration

Components and Applications

DIHtmlParser

DIHtmlParser reads and writes HTMLXHTML, and XML for document analysis, data extraction and generation.

 • Full Unicode support (UnicodeString or WideString, depending on Delphi version).
 • Reads and writes over 70 character sets natively (independent of the OS). More than 150 are supported with the help of DIConverters.
 • Operates on TStreams, memory buffers or strings.
 • Returns a single piece of HTML to the application at a time.
 • Extends easily via the TDIHtmlParserPlugin interface.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIFileFinder

         
Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIFileFinder

DIFileFinder searches for files and folders with wildcard and regular expression include and exclude filters.

DIFileFinder is collection of Delphi components (Embarcadero / CodeGear, Borland) to search the file system for files and or folders matching (or not matching!) particular attributes and / or name patterns. Pattern syntax includes standard wildcards as well as full Perl compatible regular expressions. DIFileFinder supports inclusion as well as exclusion filters.

A Faster Approach to Find Files

Unlike most file finder components, DIFileFinder does not use events nor does it build lengthy file lists. Instead, it reports back to the application a single file or folder at a time only. This approach ensures a maximum of flexibility using a minimum of resources. Simply call the TDIFileFinder.Next method each time another file entry is required. It returns True for each file found, and the application can then query the TDIFileFinder component about the file details.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIRegEx

         
 

Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIRegEx

DIRegEx Advanced Perl compatible regular expression library with UTF-8 and UTF-16 string support. TStream search capabilities.

DIRegEx is a library of Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland) components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5.10, with just a few differences. This includes support for UTF-8 encoded strings and Unicode general category properties.

DIRegEx offers two regular expression algorithms with their corresponding wrapper classes for easy usage:

 • TDIPerlRegEx implements a matching algorithm with the same syntax and semantics as Perl. Consider this the standard algorithm which you are used to from Perl and JavaScript. It is very fast and supports the complete pattern syntax. You will very likely be using it most of the time.
 • TDIDfaRegEx implements the DFA matching algorithm. Considerer this as a special purpose algorithm. If finds all possible matches and in particular, it finds the longest. It never needs to backtrack and supports partial matching much better, even for very long subject strings in several pieces.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIContainers

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIContainers

DIContainers is a collection of more than 100 different container classes for Borland / CodeGear Delphi.

Four different container structures are available:

 • Hash containers
 • Doubly-linked lists
 • N-ary trees
 • Vector containers

DIContainers is designed with easy customization in mind. Unlike other libraries, it strictly separates a containers' data and structure:

 • Data describes an individual item in the container, for example an Integer number. The data layer is mostly responsible to manage the item's memory, but also for copying, comparing, and streaming of items. Data items in DIContainers are made up of memory efficient Pascal records. Special item handlers take care to initialize and finalize items automatically as required.

 • Structure describes the arrangement of items within the container, like linked list, linear vector, etc. The structure determines how quickly items can be added, manipulated and retrieved from the container. Using different item handlers, the same structure can provide for quite different containers (see hierarchy on the right). To create a new container for some type of data, it is often sufficient to reuse an already existing item handler or to create a new item handler for the new type of data.

 • Type. On top of the general container classes, there are many ready-made containers which interface typed access to their items like strings (WideStrings and AnsiStrings), different Number types, Objects, Pointer, and various combinations of the above. More than 100 of these containers are ready to use straight out of the box.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DISQLite3

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

DISQLite3

 

DISQLite3 implements a self-contained, embeddable, zero - configuration SQL database engine for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland)

Features include:
 • ACID transactions, even after system crashes and power failures.
 • Zero-configuration – no setup or administration needed.
 • Implements most of SQL-92.
 • A complete database is stored in a single disk file.
 • Supports terabyte-sized databases and gigabyte-sized strings and blobs. Self-contained: no external dependencies, no DLLs.
 • Small footprint and smart linking: Only required code is compiled in, adding as little as 300 KB code space only.
 • Full Text Search (FTS) with customizable tokenizer, prefix matching, and optional word stemming for 15 languages.
 • Database AES encryption with SHA256 key generator.
 • Db.pas is not required, which allows DISQLite3 to compile with all flavours of Delphi, including Delphi Standard and Delphi Personal.
 • Faster than popular database engines for most common operations.
 • Simple, easy to use API.
 • Database files created with DISQLite3 can also be accessed by Linux and MacOS using the SQLite3 libraries.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


ZylTimer

       
ZylGSM

 

 

Zyl Soft

ZylTimer
Delphi & C++Builder Component

  ZylTimer is a high resolution, long-term Delphi & C++Builder timer component which provides a higher precision than the standard Delphi / C++ Builder TTimer component. 
TTimer component which ships with Delphi & C++Builder uses the Windows Message Queue to generate the OnTimer event. Due to this approach it's impossible to get accurate timer intervals smaller than 15 milliseconds.
ZylTimer is a thread based timer and due to this architecture provides a higher precision (1-2 milliseconds), which is inevitable in time critical applications.
The standard TTimer component uses the SetTimer API function, so the interval is limited to 2147483647 milliseconds (about 25 days). ZylTimer is a thread based timer and the interval could be set even to hundred years if necessary.
It is important to understand that the accuracy of timers is limited. Windows is not a real-time operating system (except Windows CE) and it is not reasonable to expect timers to handle exactly very small time intervals. 

The demo version is fully functional in Delphi and C++Builder IDE, but it displays a nag dialog (the licensed version will, of course, not have a nag dialog and will not be limited to the IDE). The package includes demo programs for Delphi and C++Builder and a help file with the description of the component.


  اگر نیاز به تایمری دقیق تر و با رزولوشن بالا  دارید این کامپوننت نیاز های شما را برطرف میکند

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7rad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38http://www.exirbox.com/post/6list of components at exirboxjquerydelphi xe10nrcommpaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03trichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadcrack rad xe10kbmmemtable