تبلیغات
ExirBox - AlphaControls

AlphaControls

AlphaControls Package

A package of standard and unique components for professional GUI design development using AlphaSkins. AlphaControls is an easy-to-use universal and powerful tool for developing original skinned and non-skinned business/media applications. A lot of additional properties and components makes this package (and the applications that use it) unique.


با استفاده از این کامپوننت میتوانید نرم افزارهای با رابط کاربری (UI) بسیار زیبا ایجاد کنید در ضمن این کامپوننت از پوسته ها (Skin) شیشه ای نیز پشتیبانی میکند .

Website: http://www.alphaskins.com/

 Password : exirbox.com


skins for the Alpha Controls package
----------------------------------------------------------------
Aluminium.v.2.0 - 521 KB

Canvas.dark - 834 KB

Clear.sky - 372 KB

Metro.DW - 229 KB

118 Skin Files
SL.II - 307 KB

Skins.Free  - 6.8 MB
 

__________________________________________________________________AlphaControls.v.12.21.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 140.4 MB

AlphaControls.v.12.20.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 140.3 MB

AlphaControls.v.12.19.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 140.2 MB

AlphaControls.v.12.18.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 140.1 MB

AlphaControls.v.12.17.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 140.0 MB

AlphaControls.v.12.16.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 139.9 MB

AlphaControls.v.12.15.D5-XE10.2.nSrc.Exirbox.rar - 139.9 MB

AlphaControls.v.12.14.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 139.7 MB

AlphaControls.v.12.13.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 139.4 MB

AlphaControls.v.12.12.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 135.0 MB

AlphaControls.v.12.11.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 134.9 MB

AlphaControls.v.12.10.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 134.8 MB

AlphaControls.v.12.08.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 138.8 MB

AlphaControls.v.12.07.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 138.8 MB

AlphaControls.v.12.06.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 138.9 MB

AlphaControls.v.12.05.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 138.0 MB

AlphaControls.v.12.04.D5-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 138.1 MB

AlphaControls.v.12.03.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 128.0 MB

AlphaControls.v.12.02.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 115.8 MB

AlphaControls.v.12.00.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 114.4 MB

AlphaControls.v.11.26.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 111.4 MB

AlphaControls.v.11.25.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 111.5 MB

AlphaControls.v.11.24.D5-XE10.1.Src.Exirbox.rar - 119.8 MB

AlphaControls.v.11.23.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 111.3 MB

AlphaControls.v.11.22.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar 111.2 MB

AlphaControls.v.11.21.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 111.1 MB

AlphaControls.v.11.20.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 111.3 MB

AlphaControls.v.11.19.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 111.0 MB

AlphaControls.v.11.18.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.9 MB

AlphaControls.v.11.17.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.9 MB

AlphaControls.v.11.16.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.7 MB

AlphaControls.v.11.15.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.7 MB

AlphaControls.v.11.13.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.4 MB

AlphaControls.v.11.12.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 106.0 MB

AlphaControls.v.11.11.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.3 MB

AlphaControls.v.11.10.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.1 MB

AlphaControls.v.11.05.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 110.0 MB

AlphaControls.v.11.04.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 109.9 MB

AlphaControls.v.11.03.XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 3.9 MB

AlphaControls.v.11.02.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 105.9 MB

AlphaControls.v.11.01.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 109.3 MB

AlphaControls.v.11.00.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 117.2 MB

AlphaControls.v.10.31.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 105.0 MB

AlphaControls.v.10.30.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 105.0 MB

AlphaControls.v.10.29.D5-XE10.1.nSrc.Exirbox.rar - 103.4 MB

AlphaControls.v.10.28.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 97.6 MB

AlphaControls.v.10.27.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 94.7 MB

 AlphaControls.v.10.26.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 97.4 MB

AlphaControls.v.10.25.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 97.4 MB

AlphaControls.v.10.24.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 97.2 MB

AlphaControls.v.10.23.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 97.7 MB

AlphaControls.v.10.22.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 96.6 MB

AlphaControls.v.10.21.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 96.5 MB

AlphaControls.v.10.20.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 94.5 MB

AlphaControls.v.10.19.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 96.4 MB

AlphaControls.v.10.18.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 96.4 MB

AlphaControls.v.10.17.D5-XE10.nSrc.Exirbox.rar - 96.1 MB

AlphaControls.v.10.16.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 84.8 MB

AlphaControls.v.10.15.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 86.9 MB

AlphaControls.v.10.14.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 86.8 MB

AlphaControls.v.10.13.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 82.7 MB

AlphaControls.v.10.12.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 86.6 MB

AlphaControls.v.10.11.D5-XE8.nSrc.Exirbox.rar - 86.2 MB

AlphaControls.v.10.10.D5-XE8.Src.Exirbox.rar - 88.7 MB

AlphaControls.v.10.05.D5-XE8.Src.Exirbox.rar - 87.4 MB

AlphaControls.v.10.04.D5-XE8.Src.Exirbox.rar - 59.2 MB

AlphaControls.v.10.0.D5-XE7.Src.Exirbox.rar - 151.7 MB

AlphaControlsv.9.20.D5-XE7.Src.Exirbox.rar - 36.8 MB

AlphaControlsv.9.20.CB6-CBXE7.Src.Exirbox.rar - 45.3 MB

AlphaControls.v.9.19.D5-XE7.Src.Exirbox.rar - 5.3 MB

AlphaControls.v.9.19.D5-XE7.nSrc.Exirbox.rar - 36.8 MB

AlphaControls.v.9.19.CB6-CBXE7.nSrc.Exirbox.rar - 45.3 MB

AlphaControls.v.9.18.D5-XE7.nSrc.Exirbox.rar - 36.7 MB

AlphaControls.v.9.18.CB6-CBXE7.nSrc.Exirbox.rar - 45.2 MB

AlphaControls.v.9.17.D5-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 36.7 MB

AlphaControls.v.9.17.CB6-CBXE6.nSrc.Exirbox.rar - 45.2 MB

AlphaControls.v.9.16.XE7.nSrc.Exirbox.rar - 10.4 MB

AlphaControls.v.9.15.D5-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 36.6 MB

AlphaControls.v.9.15.CB6-CBXE6.nSrc.Exirbox.rar - 45.0 MB

AlphaControls.v.9.13.D5-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 32.6 MB

AlphaControls.v.9.13.CB6-CBXE6.nSrc.Exirbox.rar - 41.2 MB

AlphaControls.v.9.12.D5-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 32.5 MB

AlphaControls.v.9.12.CB6-CBXE6.nSrc.Exirbox.rar - 41.2 MB

AlphaControls.v.9.10.D7.D2010.XE-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 14.0 MB

AlphaControls.v.9.10.D5-XE6.Src.Exirbox.rar - 2.9 MB

AlphaControls.v.9.05.D5-XE6.Src.Exirbox.rar - 2.9 MB

AlphaControls.v.9.05.D5-XE6.nSrc.BetaRelesed.Exirbox.rar - 31.0 MB

AlphaControls.v.9.05.CB6-CBXE6.nSrc.BetaRelesed.Exirbox.rar - 41.2 MB

AlphaControls.v.9.04.XE-XE6.nSrc.Exirbox.rar - 10.9 MB

AlphaControls.v.9.04.D7-D2010.nSrc.Exirbox.rar - 4.6 MB

AlphaControls.v.9.03.XE6.nSrc.Exirbox.rar - 3.7 MB

AlphaControls.v.9.03.D7-XE5.nSrc.Exirbox.rar - 12.0 MB

AlphaControls.v.9.03.D2007.nSrc.Exirbox.rar - 1.5 MB

AlphaControls.v.8.53.D5-XE5.nSrc.Exirbox.rar - 27.9 MB

AlphaControls.v.8.53.CB6-CBXE5.nSrc.Exirbox.rar - 36.6 MB

AlphaControls.v.8.52.D5-XE5.nSrc.Exirbox.rar - 97.0 MB

AlphaControls.v.8.52.CB6-CBXE5.nSrc.Exirbox.rar - 89.7 MB

AlphaControls.v.8.51.D6-XE5.nSrc.Exirbox.rar - 81.7 MB

AlphaControls.v.8.50.D6-XE5.nSrc.Exirbox.rar - 74.9 MB

AlphaControls.v.8.50.CB6-CBXE5.nSrc.Exirbox.rar - 89.7 MB

AlphaControls.v.8.40.D5-XE4.Src.Exirbox.rar - 10.8 MB

AlphaControls.v.8.13.D5-D2010.Src.Exirbox.rar - 6.7 MB

AlphaControls.v.6.44.D5-D2010.Src.Exirbox.rar - 3.0 MB

AlphaControls.v.5.36.D5-D2007.Src.Exirbox.rar - 2.4 MBDownload AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full Source Retai

Download دانلود

دانلود Download

Download کرک

کرک Download

Download کامپوننت

کامپوننت Download

Download Download

Download Download

Download crack

crack Download

Download free

free Download

Download Component

Component Download

Download AlphaControls دانلود

دانلود Download AlphaControls

Download AlphaControls کرک

کرک Download AlphaControls

Download AlphaControls کامپوننت

کامپوننت Download AlphaControls

Download AlphaControls Download

Download Download AlphaControls

Download AlphaControls crack

crack Download AlphaControls

Download AlphaControls free

free Download AlphaControls

Download AlphaControls Component

Component Download AlphaControls

Download AlphaControls 9.19 دانلود

دانلود Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 کرک

کرک Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 کامپوننت

کامپوننت Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 Download

Download Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 crack

crack Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 free

free Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 Component

Component Download AlphaControls 9.19

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) دانلود

دانلود Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) کرک

کرک Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) کامپوننت

کامپوننت Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Download

Download Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) crack

crack Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) free

free Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Component

Component Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7)

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full دانلود

دانلود Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full کرک

کرک Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full

Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full کامپوننت

کامپوننت Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full

Download 

دانلود Download AlphaControls 9.19 (D5-XE7/BCB6-BCB7) Full SourceTags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comamazonhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommdddebugjquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comdtksoft نرم افزارcrack rad xe10http://www.exirbox.com/post/38