تبلیغات
ExirBox - مطالب Delphi Inspiration

DIRegEx

         
 

Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIRegEx

DIRegEx Advanced Perl compatible regular expression library with UTF-8 and UTF-16 string support. TStream search capabilities.

DIRegEx is a library of Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland) components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5.10, with just a few differences. This includes support for UTF-8 encoded strings and Unicode general category properties.

DIRegEx offers two regular expression algorithms with their corresponding wrapper classes for easy usage:

 • TDIPerlRegEx implements a matching algorithm with the same syntax and semantics as Perl. Consider this the standard algorithm which you are used to from Perl and JavaScript. It is very fast and supports the complete pattern syntax. You will very likely be using it most of the time.
 • TDIDfaRegEx implements the DFA matching algorithm. Considerer this as a special purpose algorithm. If finds all possible matches and in particular, it finds the longest. It never needs to backtrack and supports partial matching much better, even for very long subject strings in several pieces.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuPcre2

Delphi Inspiration

Components and Applicationss

YuPcre2

YuPcre2 is a library of Delphi components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl, with just a few differences.

There are two matching algorithms, the standard Perland alternative DFA algorithm:

 • The Perl algorithm  is what you are used to from Perl and  JavaScript. It is fast and supports the complete pattern syntax. You  will likely be using it most of the time.
 • DFA is a  special purpose algorithm. If finds all possible matches and, in  particular, it finds the longest. It never backtracks and supports  partial matching better, in particular multi-segment matching of very  long subject strings.

YuPcre2 has native interfaces for 8-bit, 16-bit, and 32-bit strings. Component wrappers are available for UnicodeString / WideString and AnsiString / Utf8String / RawBytestring:

Component String Types Comment
TDIPerlRegEx2_16.png TDIPerlRegEx2_16 16-bit strings:
UnicodeString, WideString
Full UTF-16 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_16.png TDIDfaRegEx2_16
TDIPerlRegEx2_8.png TDIPerlRegEx2_8 8-bit strings:
AnsiString, RawByteString, Utf8String
Full UTF-8 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_8.png TDIDfaRegEx2_8

Search Stream Demo ApplicationThe YuPcre2 RegEx2 classes descend from common ancestors which implement the core functionalities:

 • Match strings  and and extract full  or substring matches.
 • Search for  regular expressions within streams and memory buffers.TDIRegExSearchStream descendants  employ a buffered search within streams and files (of virtually  unlimited size) and use little memory.
 • Replace full  matches or partial substrings.
 • List full  matches or partial substrings.
 • Format full  matches or partial substrings by adding static or dynamic text.

Users familiar with the DIRegEx might be interessted in thedifferences between YuPcre2 and DIRegEx.

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuNetSurf

Delphi Inspiration

Components and Applicationstware Applications

YuNetSurf

YuNetSurf is a HTML5 parser and tree builder with  CSS3tokeniser , parser, and selection engine for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland).

HTML Parser and Tree Builder

 • Parse HTML,  good and bad.
 • HTML5 tokeniser  with SAX-style  events.
 • Flexible tree builder API for  custom DOM implementations.
 • Readily provided HTML5 parser  classes convert HTML documents  into DOM trees:
  • Simple DOM tree:  Fast and efficient.
  • LibXml2 tree: Fully compatible with LibXml2 functions,  including XPATH and LibXslt transformation.
  • XDOM tree: Feasability study limited by XDOM restrictions.
 • Fast, efficient, and low memory usage.

CSS Inspector Demo

CSS Parser and Selection Engine

 • Parse CSS,  good and bad.
 • Apply CSS rules  to DOM nodes:
  • CSS2 and CSS3 selectors.
  • Handle most CSS2 as well as some CSS3 properties.
 • Selector engines readily provided for
  • Simple DOM tree.
  • LibXml2 tree.
 • Flexible selection API to  apply CSS to  custom DOM implementations.
 • Fast, efficient, and low memory usage.

Usage Scenarios

 • Extract information from HTML documents:
  • Locate HTML elements  based on their tag names, attribute names or CSS properties.
  • Extract values of attributes from elements.
  • Find the n-th sibling or child element parsed data.
 • Cleanup, change, or extend HTML documents:
  • Add, change, or remove attributes of elements.
  • Manipulate the inner content of elements.
  • Wrap element content inside new elements.
 • Use CSS to  detect hidden, highlighted, or invisible HTML fragments.
 • Apply custom CSS as HTML element  filter or locator.
 • Download HTML documents  with linked CSS URL resources.
 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuStemmer

Delphi Inspiration

Components and Applicationstw

YuStemmer

YuStemmer is a natural language stemming library for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland). Its purpose is to reduce an inflected word to a common stem or root form. The English stemmer, for example, returns "write" for "write", "writes", "writing", and "writings".

Stemmers are available for these languages:

 • Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, German2 (different  Umlaut handling), Hungarian, Italian, Norwegian, Porter (English),  Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish.

Applications for stemmers are usually query and search systems. Stemming enables them to return related results with similar meaning but slightly different spelling. YuStemmer was initially developed for theDISQLite3 Full Text Search (FTS) engine, but fits other purposes we well.

YuStemmer is fully algorithmic. No extensive lookup dictionaries are needed. This results in small memory footprint and leads to excellent performance.

YuStemmer is organized into different classes, each of them optimized for a particular string type and text encoding:

 • TYuStemmer class:
  • ANSI text, 8-bit, usually in ISO-8859-1,  unless otherwise noted.
  • Some stemmers might not be available for this class.
 • TYuStemmer_8 class:
  • UTF-8 text, 8-bit.
  • All stemmers are available for this class.
 • TYuStemmer_16 class:
  • UTF-16 text, 16-bit. This corresponds to Delphi's WideString /  UnicodeString.
  • All stemmers are available for this class.

Make sure to choose the stemmer class matching your string type and character set. Otherwise you will suffer a performance penalty caused by avoidable string conversions. In Delphi, such conversions usually happen implicitly and go unnoticed by most developers. Therefore, pay close attention here to make the most of YuStemmer!

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuPdf

Delphi Inspiration

Components and Applicationst

YuPdf

YuPdf is a PDF document creation library for Delphi (Embarcadero, CodeGear, Borland versions). It includes the following functionality:

 • Create PDF documents  containing text, graphics, and bitmap images.
 • Easily add outlines, annotations, and document attachments.
 • Embed JPEG and PNG images,  preserving transparency.
 • Embed Type 1 and TrueType fonts.
 • Document and image compression and encryption.
 • Character set and encoding support (1- and 2-byte UTF-8, ISO 8859-2  to 8859-16, Windows 1250 to 1258, KOI8-R).
 • CJK fonts and encodings for Chinese and Japanese text.
 • Object wrapper classes for simplified coding.
 • Extensive number of demo projects to get started.
 • No dependencies, does not require DLLs or  external files.

Example PDFs created by YuPdf

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIXml

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIXml

DIXml is the Delphi port of libxml and libxslt, with XML parsing, DOM, and XSLTtransformation.

Features

 • XML and HTML reading and writing, pull and push parser modes.
 • XML and HTML document tree creation, traversal, load, and save.
 • SAX and extended reader interfaces.
 • DTD and schema validation.
 • Encoding support for UTF-8, UTF-16, ISO-8859-family, ASCII (all native).
 • XPATH processing.
 • NameSpace support.
 • XSLT transformation and processing.
 • File, memory, and customized input / output.
 • Low memory usage, outstanding performance.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIFileFinder

         
Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIFileFinder

DIFileFinder searches for files and folders with wildcard and regular expression include and exclude filters.

DIFileFinder is collection of Delphi components (Embarcadero / CodeGear, Borland) to search the file system for files and or folders matching (or not matching!) particular attributes and / or name patterns. Pattern syntax includes standard wildcards as well as full Perl compatible regular expressions. DIFileFinder supports inclusion as well as exclusion filters.

A Faster Approach to Find Files

Unlike most file finder components, DIFileFinder does not use events nor does it build lengthy file lists. Instead, it reports back to the application a single file or folder at a time only. This approach ensures a maximum of flexibility using a minimum of resources. Simply call the TDIFileFinder.Next method each time another file entry is required. It returns True for each file found, and the application can then query the TDIFileFinder component about the file details.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DISQLite3

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

DISQLite3

 

DISQLite3 implements a self-contained, embeddable, zero - configuration SQL database engine for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland)

Features include:
 • ACID transactions, even after system crashes and power failures.
 • Zero-configuration – no setup or administration needed.
 • Implements most of SQL-92.
 • A complete database is stored in a single disk file.
 • Supports terabyte-sized databases and gigabyte-sized strings and blobs. Self-contained: no external dependencies, no DLLs.
 • Small footprint and smart linking: Only required code is compiled in, adding as little as 300 KB code space only.
 • Full Text Search (FTS) with customizable tokenizer, prefix matching, and optional word stemming for 15 languages.
 • Database AES encryption with SHA256 key generator.
 • Db.pas is not required, which allows DISQLite3 to compile with all flavours of Delphi, including Delphi Standard and Delphi Personal.
 • Faster than popular database engines for most common operations.
 • Simple, easy to use API.
 • Database files created with DISQLite3 can also be accessed by Linux and MacOS using the SQLite3 libraries.
 DISQLite3 انجین دیتابیس SQLite برای دلفی است. این انجین به صورت کامل و مستقل، مختص دلفی توسعه داده شده است و در محیطهای مختلف Embarcadero / CodeGear / Borland قابل استفاده است. SQLite دیتابیس کم حجم و ساده ای است که هم برای برنامه نویسان و هم کاربران برنامه، پیکربندی و استفاده آسانی دارد. به خاطر اهمیت این دیتابیس، انجینهای آن برای زبانهای زیادی توسعه داده شده است که DISQLite3 پیاده سازی موفق این دیتابیس در دلفی است. یکی از مزیتهای این دیتابیس در این است که کاربران برنامه برخلاف دیتابیسهای سنگینی همچون SQL Server نیازی به مراحل پیچیده نصب و راه اندازی دیتابیس و اتصال برنامه به آن ندارند، در SQLite با اجرای برنامه دیتابیس آماده استفاده است و با بستن آن هیچ خبری از سرویسهای زمینه نیست و انجین بسته میشود تا منابع سیستمی آزاد گردد.

امکانات و ویژگی های :

 • تراکنشهای ACID حتی بعد از کرش کردن سیستم
 • عدم نیاز به پیکربندی، عدم نیاز به اکانت ادمین
 • پیاده سازی تقریبا کامل SQL-92
 • ذخیره کامل دیتابیس در یک تک فایل پورتابل، بدون نیاز به سرور و پیش نیازهای نرم افزاری
 • پشتیبانی از دیتابیسهای حجیم ترابایتی و رشته های گیگابایتی و همچنین blobها
 • عدم وابستگی به کتابخانه های خارجی
 • حجم کم کتابخانه در حدود ۳۰۰ کیلوبایت به کد نهایی اضافه میکند
 • قابلیت جستجوی تمام متن (FTS) با قابلیت سفارشی سازی توکنها برای ۱۵ زبان مختلف
 • امکان رمزنگاری AES با کلیدهای SHA256
 • عدم نیاز به Db.pas برای سازگاری با همه نسخه های دلفی چه استاندارد و چه شخصی
 • سرعت بالا در انجام عملیات واکشی اطلاعات نسبت به سایر دیتابیسها
 • API ساده، مرتب و داکیومنت شده
 • امکان دستیابی به دیتابیسهای DISQLite3 در سیستم عاملهای لینوکس، مک با استفاده از کتابخانه های SQLite

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIContainers

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIContainers

DIContainers is a collection of more than 100 different container classes for Borland / CodeGear Delphi.

Four different container structures are available:

 • Hash containers
 • Doubly-linked lists
 • N-ary trees
 • Vector containers

DIContainers is designed with easy customization in mind. Unlike other libraries, it strictly separates a containers' data and structure:

 • Data describes an individual item in the container, for example an Integer number. The data layer is mostly responsible to manage the item's memory, but also for copying, comparing, and streaming of items. Data items in DIContainers are made up of memory efficient Pascal records. Special item handlers take care to initialize and finalize items automatically as required.

 • Structure describes the arrangement of items within the container, like linked list, linear vector, etc. The structure determines how quickly items can be added, manipulated and retrieved from the container. Using different item handlers, the same structure can provide for quite different containers (see hierarchy on the right). To create a new container for some type of data, it is often sufficient to reuse an already existing item handler or to create a new item handler for the new type of data.

 • Type. On top of the general container classes, there are many ready-made containers which interface typed access to their items like strings (WideStrings and AnsiStrings), different Number types, Objects, Pointer, and various combinations of the above. More than 100 of these containers are ready to use straight out of the box.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIZipWriter

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIZipWriter

DIZipWriter is a Delphi component to create PKZip-compatible ZIP archives. Archive output is completely stream-based and works with any TStream descendant.

DIZipWriter therefore direclty writes to files (TFileStream) , memory (TMemoryStream), or even database BLOBs (TBlobStream). Convenience functions to work files and file based archives are available.

DIZipWriter's functionality is contained in its main class, TDIZipWriter, with methods to create new ZIP archives and write various types of data like:

 • Files
 • Streams
 • Strings
 • Memory Buffers

DIZipWriter allows applications to write to an archive entry as many times as they seem necessary. This allows to create the new archive entry even before the first chunk of data is available. As data flows in (for example from a slow download), they can write it in small chunks at a time.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/amazonhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6rave reports xe7http://www.exirbox.com/post/67http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfhttp://www.exirbox.com/post/73rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comcrack rad xe10dddebugdelphi xe10