تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر Delphi

HTML Component Library

       
 

HTML Component Library

HTML Component Library is a cross-patform and 100%  native HTML rendering library for Delphi that brings all the  power of HTML/CSS into desktop and mobile Delphi applications.

Unlike other «HTML-like» libraries it is based on powerful HTML/CSS  rendering core with full support of HTML 4.1 and CSS 3 (some of HTML  5 tags are also supported). Tables, shadows, transitions,  animations, SVG images, tranforms and much more.

No DLL’s, no ActiveX, no third party libraries dependencies, only  pure native Delphi code.

Compatibility

Library supports all Delphi versions  from ancient Delphi  5 to Delphi  10.1 Berlin. For Delphi XE4 -  Delphi 10.1 Berlin all FMX platforms are supported - Win32/64,  OSX, Android and iOS.

Unicode (including Right-to-Left) is  supported even for non-unicode Delphi  5 - 2007 using widestrings and  TNT Unicode library.

Updates for new Delphi versions are released in one week (max) after  Delphi release.

 HTML Component Library  جهت پردازش و رندر صفحات  html در دلفی است. بر خلاف سایر کتابخانه هایی که اصطلاحا کتابخانه html  نامیده میشوند این کتابخانه به صورت کامل قادر به رندر کردن HTML/CSS  است و به صورت کامل از HTML 4.1 و CSS 3 پشتیبانی میکند (حتی تعدادی از  تگهای html 5 هم ساپورت میشود). تمامی انواع جداول، سایه ها،  ترزینشنها، انیمیشنها، تصاویر SVG، transform ها و … پشتیبانی میشود.  این کتابخانه هیچ گونه وابستگی خارجی به سایر کتابخانه ها و یا اکتیو  ایکس ندارد و به صورت خالص به زبان دلفی نوشته شده است.

این کتابخانه از  استانداردهای مطرح html پشتیبانی میکند و قادر به تشخیص مارکاپ های  نادرست میباشد. تگهای بسته نشده و یا اشتباه در ترتیب تگها را به راحتی  تشخیص میدهد. فایلهای xml نیز به همراه پشتیبانی از XPath قابل پارز  شدن هستند. در این کتابخانه میتوانید به کمک دستورات مختلفی عناصر Dom  سند را استخراج کنید، این دستورات از جی کوئری نیز پشتیبانی میکنند.  بخشی از کتابخانه برای رندر کردن فایلهای SVG یا وکتور در نظر گرفته  شده است که کارایی بسیاری خوبی در این زمینه درارد.

کامپوننتهای گرافیکی VCL کارآمدی از جمله انواع لیبلها، لیست باکسها،  کامبو باکسها، تب، چک باکس، دکمه های رادیویی، توضیحات بالنی و … در  این کتابخانه وجود دارد که کاربردهای زیادی در ساخت برنامه ها خواهند  داشت. سرعت رندرینگ این کتابخانه بالاست و به راحتی میتواند انواع  فایلهای حجیم و اسناد سنگین را پردزاش کند. قابل ذکر است که این  کتابخانه سازگاری کاملی با زبانهای راست به چپ و یونیکد دارد و با زبان  هایی مثل فارسی و عربی مشکلی ندارد.

 

Website: https://delphihtmlcomponents.com


Tags :

Download...


Amazon Integrator

AMAZON INTEGRATOR
 • Amazon

 • Components
 • AmazonRequest
 • EC2
 • Glacier
 • PAAPI
 • S3
 • SES
 • SimpleDB

 

Leverage always-on access to Amazon's online storage, messaging, and e-commerce . Amazon Integrator provides easy-to-use components for accessing Amazon Web Services including S3, SQS, SimpleDB, EC2, SES, and E-Commerce Services.

Overview

The Amazon Integrator makes it easy to access Amazon Web Services from any supported platform or development technology. Easy-to-use components can be used to add, modify and delete objects stored on S3 or SimpleDB, add or remove messages from SQS, integrate with ASW e-commerce services, or control EC2 instances.

Website: https://www.nsoftware.com/ibiz/amazon/


Tags :

Download...


ZylBurner

       
ZylGSM

 

 

 

 

 

Zyl Soft

ZylBurner
Delphi & C++Builder Componen

ZylBurner  is a CD, DVD and Bluray burner Delphi & C++Builder component. It is  based on NeroCmd utility, so it needs Nero Burning ROM to be  installed. This component is very easy to use, it's ideal for  developers for quick CD and DVD writing purposes from Delphi or  C++Builder.
The component works in two modes: synchronous mode and asynchronous  mode. In synchronous mode the operational functions (Burn, Erase,  BurnImage, Eject) always wait for the end of the current operation  and return a value which indicates if the operation was successful  or not. In synchronous mode the return value of the operational  functions is always 0, and the functions don't wait for the end of  the current operation.
You can use it to burn data CDs, DVDs and Blurays, audio CDs, video  CDs, supervideo CDs and video DVDs.

The demo version is fully functional in Delphi and C++Builder IDE,  but it displays a nag dialog (the licensed version will, of course,  not have a nag dialog and will not be limited to the IDE). The  package includes demo programs for Delphi and C++Builder and a help  file with the description of the component.

 

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


X12 INTEGRATOR

X12 INTEGRATOR
 • X12

 • Components
 • EDIReader
 • EDIWriter

 

The X12 Integrator provides the utmost in flexibility for developers and businesses interested in enabling their software systems with Internet EDI (X12 and EDIFACT) parsing and message generation capabilities.

Overview

The X12 Integrator includes software components that facilitate Electronic Data Interchange (EDI) mapping and translation (X12 & EDIFACT). The components include flexible schema support enabling developers to use various schema formats allowing for easier integration with existing EDI processing applications.

Website:   https://www.nsoftware.com/ibiz/x12/


Tags :

Download...


2D Barcode FMX Components

 Han-soft logo
 

The 2D Barcode FMX components is a set of FireMonkey components  designed for generating and printing 2D barcode symbols in your  Delphi or C++ Builder applications. Developers use the  components set like any other FMX components. This effective and  powerful components set extends your applications with  2-dimensional barcode technology. It is written in 100% Delphi,  there isn't any dll file is required.

Please read the 2D  Barcode FMX Components User Manual   (Download  PDF file).

Ability to print barcode symbols to paper or draw barcode symbols to TCanvas object Most popular linear and postal barcode symbologies are supported Database functionality is supported All of 32- and 64-bit iOS, Android, Mac OS X, 32- and 64-bit Windows are supported Most popular report systems are supported

Ability to print barcode symbols to paper directly or draw barcode symbols to TCanvas object

Most popular matrix and stacked barcode symbologies are supported

LiveBindings and database functionality are supported

All of Mac OS X, 32- and 64-bit iOS, Android, 32- and 64-bit Windows platforms are supportedp

Ability to save barcode symbol in a variety of picture formats, or copy it to clipboard

 

Website: http://han-soft.com


Tags :

Download...


IP Works WS

IP*WORKS! WS
 • WebSockets

 • Components
 • CertMgr
 • WSClient
 • WSProxy
 • WSServer

 

Create real-time web connected applications with support for WebSockets. Includes client, server, and proxy components for building and connecting to WebSockets (HTML5) based applications.

Overview

IP*Works! WS includes a set of powerful client, server, and proxy components for integrating WebSocket communications capabilities into Web, Desktop, and Mobile applications. The components are perfect for building Web connected applications that require real-time data including chat, multi-player games, live financial applications, and more!

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ws/


Tags :

Download...


Next Suite VCL

 

VCL COMPONENTS

     

  NEXT GRID

NextGrid is a powerful Delphi/CBuilder Grid. It is very easy to use it in design-time (with using intuitive Columns Editor) and in run-time. NextGrid have much more features than standard…

  NEXT DBGRID

Next DBGrid is a powerful Delphi/CBuilder DBGrid based on our popular component NextGrid. Allmost all great features from NextGrid are available in Next DBGrid, extended with database suppor…

  NEXT INSPECTOR

NextInspector is a powerful and completely new Object Inspector component with classic style (normal style) and enhanced style where Vista/XP themes are fully supported! It is very easy t…

  NEXT SHEET

Next Sheet is powerful Delphi/CBuilder Spread Sheet component very similar to Microsoft Excel. It have many great features know from Excel like full cell formatting, cell formulas and much m…

  NEXT COLLECTION

Next Collection is growing family of modern and very easy to use components. Some of components in this set are: NxAlertWindow (Live Messanger Pop-up Alert), NxPageControl (Modern Page Co…

  NEXT EDITORS

Next Editors component package consist of several components used in NextGrid, NextInspector and NextSheet. This components can be used as standalone editors and they have same properties…

 یکی از بهترین مجموعه کامپوننتهای دلفی میباشد که شامل انواع کنترلهای کاربردی از قبیل Grid بسیار منعطف و کاربردی میباشد .  

  Website: http://www.bergsoft.net/


Tags :

Download...


ModelMaker Code Explorer

UML support ModelMakerTools - home
 

ModelMaker Tools: Delphi and C# .Net Refactoring & UML modeling

ModelMaker Code Explorer for Delphi IDEs

mmx_overview_thumb.pngClass Explorer and Refactoring Browser.

Delphi (5,6) 7, 2007-2010 and XE-XE7 integration.

Delphi Pascal and C# support

Apply Built-in Refactorings, Rearrange and Sort code.Entity Insight™Live Metrics™ and Live Documentation

 

Demo movies

Entity Insight demo movie Entity Insight
More MMX6 features demo movie Editor tool bars
Interface Wizard demo movie Interface wizard
Event handler view demo movie Event handler view
Auto Toggle Object Inspector demo movie Toggle Object Inspector
Live Documentation demo movie Live Documentation
Code Explorer Live Metrics™ demo movie Live Metrics™
Code Explorer Source Indexer demo movie Source Indexer
Unit Dependency Analyzer demo movie Unit Dependencies
Code Explorer wizards demo movie Beyond Templates
Code Explorer Convert Field to Property demo movie Field to Property
Code Explorer Find Next/Previous identifier occurrence demo movie Find Next/Previous

Website: http://www.modelmakertools.com/


Tags :

Download...


YuPcre2

Delphi Inspiration

Components and Applicationss

YuPcre2

YuPcre2 is a library of Delphi components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl, with just a few differences.

There are two matching algorithms, the standard Perland alternative DFA algorithm:

 • The Perl algorithm  is what you are used to from Perl and  JavaScript. It is fast and supports the complete pattern syntax. You  will likely be using it most of the time.
 • DFA is a  special purpose algorithm. If finds all possible matches and, in  particular, it finds the longest. It never backtracks and supports  partial matching better, in particular multi-segment matching of very  long subject strings.

YuPcre2 has native interfaces for 8-bit, 16-bit, and 32-bit strings. Component wrappers are available for UnicodeString / WideString and AnsiString / Utf8String / RawBytestring:

Component String Types Comment
TDIPerlRegEx2_16.png TDIPerlRegEx2_16 16-bit strings:
UnicodeString, WideString
Full UTF-16 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_16.png TDIDfaRegEx2_16
TDIPerlRegEx2_8.png TDIPerlRegEx2_8 8-bit strings:
AnsiString, RawByteString, Utf8String
Full UTF-8 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_8.png TDIDfaRegEx2_8

Search Stream Demo ApplicationThe YuPcre2 RegEx2 classes descend from common ancestors which implement the core functionalities:

 • Match strings  and and extract full  or substring matches.
 • Search for  regular expressions within streams and memory buffers.TDIRegExSearchStream descendants  employ a buffered search within streams and files (of virtually  unlimited size) and use little memory.
 • Replace full  matches or partial substrings.
 • List full  matches or partial substrings.
 • Format full  matches or partial substrings by adding static or dynamic text.

Users familiar with the DIRegEx might be interessted in thedifferences between YuPcre2 and DIRegEx.

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


ZylGsm

ZylGSM

 

 

 

 

 

Zyl Soft

ZylGSM 
Delphi & C++Builder Componen

ZylGSM is a Delphi & C++Builder component that communicates with a GSM modem or phone with integrated modem (almost all new generation mobile phones).
Main features:
- send SMS in text mode
- send SMS in PDU mode
- delete SMS
- dial in voice mode
- dial in data mode
- answer incoming call
- hang up current conversation
- recognize calls and identify caller number
- new SMS message alert
- read PDU and text SMS (the message text must be in GSM 7-bit charset, multipart (concatenated) SMS and Unicode SMS are not yet supported)
- detect GSM modem
- execute custom AT commands

This component works with AT (Hayes) compilant GSM modems connected to one of the serial ports. You can use it also with USB, IrDA and bluetooth devices, because these devices have a driver that redirects the input from the USB, IrDA or bluetooth port to a virtual serial port (you can check it in System/Device Manager/Modems).

Global System for Mobile communications (GSM: originally from Groupe Spécial Mobile) is the most popular standard for mobile phones in the world. Its promoter, the GSM Association, estimates that 82% of the global mobile market uses the standard.

The demo version is fully functional in Delphi and C++Builder IDE, but it displays a nag dialog (the licensed version will, of course, not have a nag dialog and will not be limited to the IDE). The package includes demo programs for Delphi and C++Builder and a help file with the description of the component.

از کامپونت ZylGSM برای ارسال و دریافت پیامک (SMS) استفاده میشود.

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ


exirbox
exirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackexirbox.irexirbox delphierik box crack mydac d7paxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtabledddebugnativeexcelnrcommhttp://www.exirbox.com/post/6http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7reportbuilder 15.03rad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfrad studio xe10secureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadlist of components at exirbox